Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten.

U kunt u de algemene voorwaarden ook downloaden. Klikt u hier.

 

Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten

Deze algemene voorwaarden van Techniek Nederland zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad en zijn in werking getreden per 1 maart 2016.

 

I.   Algemene bepalingen

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tussen een consument en een installateur overeengekomen werk met betrekking tot een installatie, met uitzondering van:

 1. werk binnen het kader van een onderhoud/service- abonnement;
 1. werk met betrekking tot een

 

Artikel 2 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: consument: opdrachtgever in de vorm van natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

installateur: opdrachtnemer, lid van Techniek Nederland, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

werk: het totaal van de tussen de consument en de installateur overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de installateur geleverde materialen; installatie: (centrale) verwarminginstallatie, luchtbe- handelinginstallatie, elektrotechnische laagspanning- installatie (waaronder tevens worden begrepen de bliksembeveiliging-, overspanningbeveiliging-, en aardinginstallatie), (warm) waterinstallatie, dakwerk, rio- lering, vloerverwarming, sanitaire voorziening en andere voorzieningen die zijn bestemd voor gebruik, distributie, opslag of afvoer van gas, (hemel)water en elektriciteit; signaleringsysteem: een installatie, bestaande uit mid- delen om waar te nemen, te ontdekken, en/of te regis- treren en eventueel via geluid, licht of andere middelen te waarschuwen en/of door te melden, gericht op bevei- liging tegen en/of bestrijding van inbraak of brand; meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling bo- ven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom;

 

onderhoud: alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie; service: het geheel van handelingen gericht op onder- zoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een on- verwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld storing, verstopping of lekkage;

onderhoud/service-abonnement: de overeenkomst die de installateur verplicht tot het geregeld verrichten van onderhoud en/of service aan een installatie;

stelpost: een als zodanig in het aanbod cq de overeen- komst aangeduid bestedingsdoel met een daarbij ge- noemd geldsbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschre- ven uitgaven worden gebracht, waarbij het geldsbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het beste- dingsdoel met het genoemde geldsbedrag kan worden gerealiseerd;

geschillencommissie: Geschillencommissie Installerende Bedrijven van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, Postbus 90.600, 2509 LP Den Haag.

 1. Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclu- sief

 

II.   Aanbod

Artikel 3 Aanbod van de installateur

 1. Het aanbod voor werk dat naar verwachting € 650 te boven zal gaan, wordt schriftelijk in tweevoud of langs elektronische weg gedaan, tenzij spoedeisende om- standigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk ge- durende 20 dagen na Op ieder aanbod zijn de volgende leden van dit artikel van toepassing.
 2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die vol- doende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te
 3. Het aanbod vermeldt de datum waarop of de periode waarin met het werk kan worden begonnen en
 • een aanduiding van de duur van het werk of
 • een aanduiding van de datum waarop of de perio- de waarin het werk wordt

In geval van aanduiding van een datum waarop het werk wordt opgeleverd, vermeldt het aanbod of dit een vaste of een vermoedelijke datum van oplevering betreft.

 1. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of

Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen consu- ment en installateur een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht.

Bij de prijsvormingmethode regie doet de installateur een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren, onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid, eenheidsprijzen van benodigde materialen en voorrijd- kosten. Op verzoek van de consument geeft de instal-

 

 

 

lateur, indien de situatie hem dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.

Het aanbod kan een combinatie van de twee prijsvor- mingmethoden bevatten in de vorm van voor een deel van het werk aanneemsom en voor een deel van het werk regie.

 1. Indien het aanbod een stelpost bevat, dan wordt dui- delijk omschreven welke artikelen in deze stelpost zijn begroot.
 2. Het aanbod vermeldt de
 3. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, tech- nische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de installateur of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de installateur tenzij het aanbod wordt geaccepteerd. Dit laat onverlet het intellectuele eigendomsrecht van de

Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld of getoond.

Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd.

Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de installateur gedaan verzoek franco aan hem te worden toegezonden.

 1. Indien de consument het aanbod niet accepteert, dan is de consument uitsluitend verplicht de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod aan de installateur te vergoeden als de installateur de consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze ver- plichting en de hoogte van deze In geval de in-

stallateur van de in dit lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de consument de kosten heeft voldaan, gaan de bij het aanbod behorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen over in eigendom op de consument, onverminderd het intellec- tuele eigendomsrecht van de installateur.

 1. Indien de installateur bij de uitvoering van de werk- zaamheden gebruik wil maken van opslagruimte van de consument, dient hij dit in het aanbod te
 2. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene

 

III.    Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

Artikel 4 Totstandkoming

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische opdrachtverlening door de consument be- vestigt de installateur langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument.

 

Artikel 5 Verplichtingen van de installateur

 1. De installateur zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werk- zaamheden worden verricht binnen de normale werktij- den van de installateur, tenzij anders Indien de opdracht van de consument aan de installa- teur strekt tot het verlenen van service, is de installateur verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen.
 2. De installateur neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoe- ring van het

Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan de consument worden door- berekend, mits de installateur aantoont dat hij op het moment van sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.

 1. De installateur is verplicht de consument te wijzen op de op het eerste gezicht kenbare en voor het werk relevan- te:
 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies;
  • gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • (bodem)verontreiniging, milieubelastende stof- fen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschik- king zijn gesteld;
 • onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;

al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de installateur openbaren en de installateur terzake deskundig moet worden geacht.

 1. De installateur is aansprakelijk voor schade, tenzij deze niet aan hem kan worden toegerekend, tot een bedrag van maximaal € 000.000 per gebeurtenis.
  1. De installateur vrijwaart de consument tegen aanspra- ken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of

verkeerde handelingen van de installateur zelf of van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij de uitvoe- ring van het werk ingeschakelde hulppersonen.

 

 

 

Artikel 6 Verplichtingen van de consument

 1. De consument stelt de installateur in de gelegenheid het werk te
 2. De consument zorgt er voor dat de installateur tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeu- ringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor het werk te verschaffen gegevens. De instal- lateur geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied.
 3. De consument verschaft de hem ter beschikking staan- de aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor zijn rekening.
 4. De consument draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 3 lid 9 bedoelde opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruim- te.
 5. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de installateur behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de consu- ment de installateur hiervan tijdig in kennis te
 6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die voor risico van de consument komt, dan dient de consument de daaruit voor de installateur voortvloeiende schade te vergoeden

indien deze aan de consument kan worden toegerekend.

 1. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
 • onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
 • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • (bodem)verontreiniging, milieubelastende stof- fen en/of bacteriën (zoals bijvoorbeeld asbest en legionella) in of bij de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
 • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
 • onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte

Dit laat onverlet de waarschuwingsplicht van de installa- teur op grond van artikel 5 lid 3.

 1. In geval van een tekortkoming van de installateur bij de uitvoering van de overeenkomst wijst de consument de installateur daar zo spoedig mogelijk schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen, tenzij de installateur reeds door de enkele tekortkoming in verzuim

 

Artikel 7 Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk

 1. Indien de installateur zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de consument hem schriftelijk zo spoedig mogelijk met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten. De consument kan er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden zal beschouwen indien de installateur

14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De consument is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of voortzetten.

 1. De consument heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op scha- devergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid gemaakte extra kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of De consument mag dit verrekenen met hetgeen hij aan de installateur nog verschuldigd is.

 

Artikel 8 Beëindiging van het werk in onvoltooide staat

 1. De consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beë
 1. Partijen zullen over en weer meewerken aan een geza- menlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van oplevering in onvoltooide
 2. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de installateur verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de
 3. De consument zal de installateur de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met an- dere door de beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte
 4. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de con- sument aan de installateur de door de installateur aan het werk bestede loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door de beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de instal- lateur over het gehele werk zou hebben

 

Artikel 9 Meer- en minderwerk

 1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom kunnen consument en installateur, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, meer- en minderwerk Daarbij maken zij afspraken over het in vergelijking met de oorspronkelijke overeenkomst extra uit te voeren resp. achterwege te laten werk en de gevolgen daarvan voor de prijs en de oplevering.
 2. Als het totaal aan te verrekenen minderwerk het totaal aan te verrekenen meerwerk overtreft, heeft de installa- teur recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van deze totalen. Dit geldt niet voor zover het minder- werk het gevolg is van een verzoek van de installateur om minder te mogen uitvoeren dan in de overeenkomst was

 

 

 

 1. In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de installateur alleen aanspraak maken op een ver- hoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten
 2. Indien minder wordt uitgegeven dan in de stelpost begroot dan geldt dit niet als minderwerk, tenzij er op verzoek van de consument artikelen uit de stelpost zijn gehaald. In dat geval geldt de afwijking van de stelpost als
 3. Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan

€ 300 wordt direct bij het maken van de afspraken schriftelijk vastgelegd, behalve in spoedeisende om- standigheden.

 1. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van installateur resp. consument op verrekening van meerwerk resp. minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de overeenkomst op degene die de aan- spraak

 

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

 1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, dan meldt de installateur dat zo spoedig mogelijk aan de consument en onderbreekt de installateur voor zover de onvoorziene omstandigheid dat nodig maakt zijn werk- zaamheden, behalve voor zover de onvoorziene omstan- digheid onmiddellijk handelen
 2. Eventuele extra kosten die de installateur moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmid- dellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de consument worden ver- goed.
 1. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk

 

Artikel 11 Overmacht

Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen on- mogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toege- rekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

 

Artikel 12 Oplevering

 1. Als consument en installateur een vaste datum van ople- vering hebben afgesproken, dan wordt het werk op deze datum
 2. Als consument en installateur een vermoedelijke datum van oplevering hebben afgesproken, dan wordt het werk op of omstreeks deze datum
  1. Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan de consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en de consument het werk heeft

 

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
 • hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de consument van de installateur de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de consument heeft nagelaten het werk te aanvaar- den dan wel af te keuren;
 • hetzij wanneer de consument de installatie (op- nieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt be- schouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbon- den gevolg (oplevering) niet gerechtvaardigd
 1. Bij overschrijding van een afgesproken vaste opleve- ringsdatum is de installateur verplicht de door de consu- ment hierdoor geleden schade te

 

IV   Betaling

Artikel 13 Vooruitbetaling/zekerheid

 1. De installateur is gerechtigd bij een opdracht boven € 500 en voor ten hoogste 25% van het eindbedrag 
         vooruitbetaling te verlangen indien hij dienaangaande voldoende financiële zekerheid stelt.
 2. De installateur kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de
 3. Na het sluiten van de overeenkomst kan de installa- teur zekerheid bedingen indien hij goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal Indien en zolang de consument in dat geval weigert of niet in   staat is zekerheid te stellen, is de installateur gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit gerechtvaardigd is.

 

Artikel 14 Betaling in termijnen

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termij- nen gebeurt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de
 1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de installateur zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument de be- voegdheid zijn betaling van een termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel

 

Artikel 15 De eindafrekening

 1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de installateur bij de consument de eindafrekening
 1. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of

 

 

 

 1. In geval van toepassing van de prijsvormingmethode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de ge- werkte uren en de uurtarieven, en van de overige Heeft de installateur een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschre- den, tenzij de installateur de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.
  1. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de

 

Artikel 16 Niet nakomen betalingsverplichting

 1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wette- lijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de installateur na het verstrij- ken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 één betalingsherinnering, waarin hij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de ge- legenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te
 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de instal- lateur rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 tot de dag van ontvangst van het ver- schuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijk
 3. De installateur is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebre- kestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde

Indien de installateur hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de consument. De hoogte van deze kosten is onderwor- pen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken.

 1. De installateur blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsver- plichting heeft
 2. Indien de installateur een door hem aan de consument verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaalt, dan wijst de consument hem per brief op zijn verzuim. Indien de installateur niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij ge- acht - zonder verdere ingebrekestelling - in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing, waarbij ‘installateur’ in plaats van ‘consument’ en ‘consument’ in plaats van ‘installateur’ wordt

 

Artikel 17 Opschorting van betaling

 1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de over- eenkomst, heeft de consument het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde

 

 1. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke ver- houding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de installateur het recht de in artikel 16 lid 2 bedoelde rente te vorderen over het te veel opgeschorte

 

V   Garantie

Artikel 18 Garantie door de installateur

 1. De installateur garandeert dat eventuele gebreken in het werk die binnen 18 maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos worden
 2. Tevens garandeert de installateur gedurende een termijn van 3 jaar na de oplevering dat de specificaties ten aan- zien van capaciteit en temperaturen, zoals vermeld in het aanbod, worden
 3. De garantietermijnen zoals genoemd in de leden 1 en 2 gelden tenzij de installateur en de consument een langere garantietermijn
  1. De garantie zoals bedoeld in de voorgaande leden ver- valt indien:
 • gebreken aan de installatie niet binnen bekwa- me tijd nadat ze ontdekt werden of redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden schriftelijk aan de installateur zijn gemeld;
 • gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoor- deelkundig gebruik of verzuim van de consument die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvol- ger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
 • het gebrek geen gevolg is van het werk;
 • gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van de installateur aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de consument zelf zodanige voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;
 • gedurende de garantieperiode geen periodiek onderhoud wordt verricht aan apparatuur die onderhoud behoeft;
 • de consument niet aan zijn betalingsverplichtin- gen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 17, met dien verstande dat de garantie niet vervalt in het geval de consument geen enkel verwijt kan worden gemaakt van het niet tijdig
  1. De garantieregeling zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel is niet van toepassing ten aanzien van:
 • gloeilamp, tl-lamp, ledbron, spaarlamp
 • het ontstoppen van een
 1. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de aansprakelijk- heid van de installateur op grond van de

 

 

 

Artikel 19 Nakomingsgarantie brancheorganisatie

 1. Indien een installateur de verplichtingen die hem in een bindend advies van de geschillencommissie zijn opgelegd ten opzichte van de consument niet nakomt, neemt Techniek Nederland deze verplichtingen over tot het maximum genoemd in de leden 2 en De overna- me door Techniek Nederland van verplichtingen van de installateur wordt opgeschort indien en voorzover het bindend advies binnen twee maanden na dagtekening

daarvan ter toetsing aan de rechter is voorgelegd en ver- valt door het in kracht van gewijsde gaan van het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend heeft verklaard.

 1. Voor de in lid 1 genoemde nakomingsgarantie van Techniek Nederland geldt een maximum uit te ke- ren bedrag van € 500 per bindend advies, onder de voorwaarde dat de consument zijn vordering op de installateur aan Techniek Nederland overdraagt. In-

dien de vordering van de consument op de installateur meer bedraagt dan € 5.500, dan krijgt de consument

€ 5.500 uitgekeerd onder dezelfde voorwaarde en kan de consument zijn vordering voor het meerdere om niet overdragen aan Techniek Nederland ter incasso om deze te voldoen aan de consument.

 1. In geval van surseance van betaling, schuldsanering, faillissement en bedrijfsbeëindiging van de installateur geldt de nakomingsgarantie van Techniek Nederland tot een bedrag van € 5.500 per bindend advies, met dien verstande dat:
 • de nakomingsgarantie in deze gevallen slechts van toepassing is indien de consument het geschil aanhangig heeft gemaakt en voldaan heeft aan

de formele vereisten voor behandeling van het geschil door de geschillencommissie (betaling klachtgeld, retournering ingevuld en onderte- kend vragenformulier en eventueel noodzakelijke depotstorting) voor de surseance van betaling, schuldsanering, faillissement of bedrijfsbeëindi- ging van de installateur, en

 • het totaal door Techniek Nederland op basis van de nakomingsgarantie aan consumenten uit te keren bedrag in deze gevallen niet meer be- draagt dan € 22.500 per installateur, waarbij de afhandeling van de beroepen van consumenten op de nakomingsgarantie gebeurt op volgorde van binnenkomst bij Techniek Nederland van het schriftelijke beroep op de nakomingsgarantie van de consument tot het maximum van het in totaal aan consumenten per installateur uit te keren bedragen van € 22.500 is

 

VI   Geschillen

Artikel 20 Geschilbeslechting

 1. Geschillen tussen consument en installateur over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de door deze installateur te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de con- sument als de installateur aanhangig worden gemaakt bij de
 2. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst bij de installateur heeft
 3. Leidt de klacht niet tot een oplossing, dan moet het ge- schil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consu- ment de klacht bij de installateur indiende, schriftelijk of in een andere door de geschillencommissie te bepalen vorm bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is de installateur aan deze keuze gebonden. Indien de installateur een geschil aanhangig wil maken, moet hij de consument schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De installateur dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te
 5. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtne- ming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van bindend Voor de behan- deling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
  1. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van een geschil kennis te

 

VII   Slotbepalingen

Artikel 21 Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeen- komsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

 

Artikel 22 Benaming

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consu- menten en in afgekorte vorm als AVIC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bredewater 20

2715 CA Zoetermeer

Postbus 188 2700 AD Zoetermeer

 

T 079 325 06 50

E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. W technieknederland.