Algemene leveringsvoorwaarden.

U kunt de algemene leveringsvoorwaarden ook downloaden klikt u hier..

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1          Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service  hierna te noemen: Beck cv & luchtbehandeling service partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

1.2          Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door Beck cv & luchtbehandeling service uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

2.1          Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor  Beck cv & luchtbehandeling service eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Beck cv & luchtbehandeling service.

 

2.2          De verplichtingen van Beck cv & luchtbehandeling service  gaan nooit verder dan door  Beck cv & luchtbehandeling service schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

3.1          Alle schriftelijke aanbiedingen van Beck cv & luchtbehandeling service zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien cliënt het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Beck cv & luchtbehandeling service  gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

 

3.2          Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Beck cv & luchtbehandeling service  mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

 

3.3          Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Beck cv & luchtbehandeling service  de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “ de opdrachtbevestiging”

 

Artikel 4 Medewerking door cliënt

4.1          Cliënt zal Beck cv & luchtbehandeling service steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

 

4.2          Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Beck cv & luchtbehandeling service verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

 

4.3          Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is  bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

 

 

 

Artikel 5 Uitvoering

5.1          Beck cv & luchtbehandeling service neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap.

 

5.2          Beck cv & luchtbehandeling service zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van  Beck cv & luchtbehandeling service bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

 

5.3          Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Beck cv & luchtbehandeling service  het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

6.1          Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Beck cv & luchtbehandeling service in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

 

6.2          Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van  Beck cv & luchtbehandeling service.

6.3         Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

 

6.4          Indien naar het oordeel van Beck cv & luchtbehandeling service een wijziging in de uitvoering van de    overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is  Beck cv & luchtbehandeling service bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

 

Artikel 7 Honorarium

7.1          Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen.

 

7.2          Beide tarieven zijn exclusief reis- en verblijfskosten.

 

 

Artikel 8 Prijs en betaling

8.1         Voor betaling hanteren wij in alle gevallen de volgende voorwaarden:

Offerte bedragen onder de € 250,00Bij opdracht van een offerte onder de € 250,00 verzoeken wij het bedrag na oplevering binnen 14 dagen over te maken op onze rekening. U ontvangt direct de factuur.

Offerte bedragen tussen de € 250,00 - € 1.000,00
Bij opdracht van de offerte vragen wij 50%. Zodra het bedrag op onze rekening staat onder vermelding van het offertenummer en uw naam maken wij direct een afspraak voor aanvang van de werkzaamheden.
De overige 50% van het totale offerte bedrag dient binnen 7 dagen na oplevering te worden voldaan. De factuur ontvangt u na oplevering.

Offerte bedragen tussen de € 1.000,00 - € 3.000,00
Bij opdracht van de offerte vragen wij 30%. Zodra het bedrag op onze rekening staat onder vermelding van het offertenummer en uw naam maken wij direct een afspraak voor aanvang van de werkzaamheden.
Bij aanvang van de werkzaamheden ontvangt u een factuur voor 40% en bij oplevering ontvangt u de laatste factuur voor 30% van het totale offertebedrag. Deze dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

Offerte bedragen hoger dan € 3.000.00 Informeert u a.u.b.  naar de mogelijkheden.

           

8.2          U kunt bij ons niet contant betalen, wel zijn wij in het bezit van een mobiele pinautomaat

 

8.3         Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Beck cv & luchtbehandeling service  is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

 

8.4         Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Beck cv & luchtbehandeling service dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.

 

8.5          Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

 

8.6          Geleverde materialen blijven eigendom Beck cv & luchtbehandeling service tot de factuur volledig is voldaan.

 

Artikel 9 Termijnen

9.1          Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft de cliënt niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Beck cv & luchtbehandeling service schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Beck cv & luchtbehandeling service ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

 

Artikel 10 Overmacht

10.1        Bij overmacht worden de leverings‑ en andere verplichtingen van Beck cv & luchtbehandeling service opgeschort. In dat geval is Beck cv & luchtbehandeling service  verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Beck cv & luchtbehandeling service  zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Beck cv & luchtbehandeling service kan worden gevergd.

 

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑, verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Beck cv & luchtbehandeling service  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Beck cv & luchtbehandeling service gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1.1     De totale aansprakelijk van Beck cv & luchtbehandeling service  wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.

 

11.2         De aansprakelijkheid van Beck cv & luchtbehandeling service wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt  Beck cv & luchtbehandeling service onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Beck cv & luchtbehandeling service  ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

 

11.3        Beck cv & luchtbehandeling service is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Beck cv & luchtbehandeling service, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. 

 

11.4        Opdrachtgever zal Beck cv & luchtbehandeling service  en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

 

11.5        Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op  Beck cv & luchtbehandeling service geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

 

Artikel 12 Annulering

12.1       Beck cv & luchtbehandeling service behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Beck cv & luchtbehandeling service  kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Beck cv & luchtbehandeling service  de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 Beëindiging

13.1       Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling schriftelijk overeengekomen zijn.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht

14.1       Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 

Artikel 15 Geschillen

15.1       Alle geschillen welk tussen Beck cv & luchtbehandeling service en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij Beck cv & luchtbehandeling service  ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

 

15.2       Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

Artikel 16 Garantie algemeen

16.1       Beck CV & luchtbehandeling service houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland dwingend gelden voor garantie.

16.2       De klant kan alleen garantie claimen bij Beck CV & Luchtbehandeling Service indien het product bij ons is aangekocht.

16.3       De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering/oplevering. De factuur / Werkbon  dient als garantiebewijs.

16.4       Beck CV & Luchtbehandeling service is niet verplicht tot het verlenen van garantie, indien er sprake is van ondeskundig gebruik,
              van buitenaf komende onheilen in de breedste zin van het woord en wanneer / of gebreken zijn ontstaan door demontage.

16.5       Indien tijdens het onderzoek blijkt dat het defect veroorzaakt wordt door onjuiste installatie/handeling, is garantie uitgesloten.

16.6       Indien tijdens het onderzoek blijkt dat getracht is het product te herstellen door derden of een door Beck CV & Luchtbehandeling service niet erkende
             installateur,  is garantie uitgesloten behalve als het een voorlopige en noodzakelijke voorziening betreft,
             waarbij de noodzaak ter beoordeling van Beck CV & Luchtbehandeling service is.

16.7       Indien het type of serienummer van het product opzettelijk is verwijderd of gewijzigd, vervalt de aanspraak op garantie.

Artikel 17 Slotbepaling

17.1        Beck cv & luchtbehandeling service is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing
zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

 

17.2       Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

 

17.2        Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beck cv & luchtbehandeling service.